38420174 51 (98+)

آنژیوگرافی

آنژیوگرافی

 
دستگاه آنژیوگرافی C / ARM  ساخت شرکت GE  امریکا
 
دستگاه سونوگرافی VINNO  V5  پرتابل
 

خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

 
اقدامات اینترونشن مانند نفروستومی ( گذاشتن سوند درون کلیه ).........
 
آنژیوگرافی ( بررسی عروق ) اندام ها و شکم
 
بیوپسی از پستان و کلیه و کبد و غدد لنفاوی و تیروئید
 
تخلیه کالکشن ( تجمع ترشحات ) از داخل شکم و لگن و تعبیه درن .