38420174 51 (98+)

سونوگرافی

سونوگرافی
دستگاه سونوگرافی SAMAUNG  همراه با 3 پروب


خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

کلیه سونوگرافی های عمومی
 
کلیه سونوگرافی های تخصصی
 
شکم ( کبد / کیسه صفرا/ طحال/ پانکراس/ کلیه ها / پاراآئورت .......)
 
لگن ( مثانه / پروستات / رحم و تخمدانها ........ )
 
از شریانها و وریدها / بیضه ها / پنیس / ( آلت تناسلی مردان ) با تزریق / کاروتید / تیروئید / رحم / جفت و جنین و............
 
 
 
کلیه سونوگرافی های داپلر رنگی جهت بررسی:
 

عروق کاروتید ور تبرال از نظر وجود پلاک و تنگی

عروق رنال جهت بررسی استنوز شریان رنال ، ترومبوزورید رنال

کبد از نظر هیپروتانسیون پورت ، ضایعات عروقی و تومورال

داپلر جنین ، از نظر IUGR  و آنومالی ها

داپلر پنیس با تزریق پاپاورین

بارداری روتین و تخصصی :

تعیین وضعیت بارداری / غربالگری NT / NB  آنامولی اسکن  / بیوفیزیکال پروفایل / تاخیر رشد جنین / ترانس واژینال ( کلیه موارد آماده سازی توسط تکنسین خانم انجام میشود )

نسوج سطحی

پستان و نواحی آگزیلری / بیضه و آلت تناسلی مردان و .......