38420174 51 (98+)

شرایط عمومی غیر مجاز

شرایط عمومی غیر مجاز در پذیرش بیماران در مراکز جراحی محدود و سرپائی

شرایط عمومی  غیر مجاز در پذیرش بیماران در مراکز جراحی محدود و سرپائی:
 

1. بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه ( CCU , ICU….. )  دارند .

2. بیمارانی که در کلاس ASA غیر از 1 و 2 تعریف می شوند.

3. اعمال جراحی که نیاز به تزریق خون دارند .

4. اعمال جراحی بیش از 4 ساعت که منجر به اختلال همودینامیک شود.

5. شیرخوران Extreme premature با سن کمتر از 60 هفته Post conceptual  که نیاز به انتوباسیون و بیهوشی عمومی دارند .

6. پذیرش نوزادان و اطفال بدون تجهیزات و کادر فنی و تخصصی مورد نیاز

7. بیمارانی که به علت بیماریهای زمینه ای تحت درمان با انواع ضدانعقادهای خونی هستند به استثنای جراحیهای اتاق قدامی چشم

8. بیماران با سابقه ترومبوآمبولی به استثنای مواردی که بیش از یکسال از وقوع آن گذشته و در زمان پذیرش تحت درمان  نیستند.

9. بیماران با سابقه جراحی قلبی  یاسکته قلبی طی 6 ماه گذشته

10. بیماران با سابقه سکته مغزی که از ثبات وضعیت بیمار  کمتر  از 30 روز بگذرد

11. بیماران دارای سابقه فامیلی هایپرترمی بدخیم

12. بیماران تحت درمان با داروهای ضد ایمنی  و MAO inhibitors 

13. بیماران  Multiple

14. بیمارانی که هشیاری کامل ندارند.

15. هرگونه پیوند عضو احشائی

16. پذیرش و بستری بیماران جهت اقدامات درمانی غیر جراحی

17. اعمال جراحی که نیاز به بستری بیمار بیش از 24 ساعت دارد.

18. انجام هرگونه اعمال جراحی خارج از لیست مجاز در مراکز جراحی محدود