38420174 51 (98+)

رادیولوژی

رادیولوژی
دستگاه رادیوگرافی دیجتال برند DRGEM

خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

 
رادیولوژی ساده و تخصصی :

گرافی ساده از تمام اعضاء بدن

گرافی تخصصی از مفاصل با اندازه گیری ارتوپدی ( تری جوینت ، Alignment V iew )

گرافی تخصصی از مفاصل با اندازه گیری ارتوپدی ( تری جوینت ، Alignment V iew )

رادیوگرافی تخصصی رنگی :

رادیوگرافی رنگی از مری ( Barium Swallow  )

رادیوگرافی رنگی از سیستم معده  ( Barium Meal )

رادیوگرافی رنگی از سیستم گوارش (U.G.I )

رادیوگرافی رنگی از روده کوچک (Transit )

رادیوگرافی رنگی از روده بزرگ ( B arinm enema )

رادیوگرافی رنگی از کبد و سیستم صفراوی ( T.Tube Cholangiojraphy )

رادیوگرافی رنگی از کلیه و مجاری ادراری ( IVP )

رادیوگرافی رنگی از مثانه ( VCUG )

رادیوگرافی رنگی از مجاری ادراری ( RUG )

رادیوگرافی از رحم یا هیسترسالپنگو گرافی با و بدون بیهوشی .......